บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

PRECISION ได้รับไว้วางใจให้ดูแลรักษาลิฟท์ อาคารผู้บริหาร
ในปี62 ทางบริษัท ได้ทำการเปลี่ยน สลิงลิฟท์และระบบคอนโทรนลิฟท์

รูปปก: